Training Methods

KARATE JUTSU:


KATA:

KORYU (CLASSICAL):

Kume Sanchin

Aragaki  Sesan

Arakagi Niseshi

Matsamura Bassai 

Motobu Naifaunchi

Yara Kusanku

 GENDAI (MODERN):

Wado Ryu:

Pinan Shodan

Pinan Nidan (Heian Shodan)

Pinan Sandan

Pinan Yodan

Pinan Godan

Naihanchin (Tekki)

Kusanku

Seishan (Hangetsu)

Chinto (Gankaku)

Wansu (Enpi)

Jion

Chito Ryu:

Rohai Dai

Bassai 

Chinto 

Shito Ryu:

Rohai

Niseishi